top of page

CWILL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Christine Willems op 0477/92.26.86 of mail chrissy.willems@outlook.com.

Verwerkingsdoeleinden :

CWILL verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (oa. klantenadministratie, opvolging van bestellingen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. )

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking :

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening gegevensbescherming. a)toestemming. b)noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst c)noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Overmaken aan derden :

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (waarmee CWILL samenwerkt) binnen de Europese Economische ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CWILL verbonden zijn of met enige andere partner van CWILL.

CWILL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode :

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding)

 

Recht van inzage, vebetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking erval laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)

U kan ons ook mailen op chrissy.willems@outlook.com

bottom of page